דף הבית >> מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

אתר הסופר חובב חת רואה חשיבות לייחס מכבד לפרטיות המשתמשים והגולשים באתר המנוהל ומופעל בכתובת: http://www.hovav-heth.co.il/ (להלן: "האתר"). התנאים הרשומים מטה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. התנאים סוקרים, בין היתר, את האופן שבו נעשה שימוש במידע הנמסר ע"י המשתמשים באתר, או שנאסף בעת השימוש באתר. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך היא מתייחסת לשני המינים.

מסירת פרטים לאתר

שירותים הטעונים הרשמה באתר, כגון הרשמה לניוזלטר, דורשים מהמשתמש, בעת ההרשמה למסור פרטים אישיים כדוגמת כתובת המייל, שם פרטי ומשפחה ומספר טלפון או נייד. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש, ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, ולפגוע באיכות השירות הניתן לך. היה ופרטיך השתנו, עליך לעדכנם באופן מקוון באתר.היה ואתה מוסר פרטים אישים של צד שלישי, אתה מצהיר בזאת כי קיבלת ממנו את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו באתר, לשם השימוש בפרטים אלה, בהתאם למדיניות זו.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך בזמן שימושך באתר יישמרו במאגר המידע של האתר והשימוש בהם ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

מסירת מידע לצד שלישי

בעל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים שלהלן:

בעל האתר, וכן כל מי שקיבל היתר מפורש ממנו בכתב, והם בלבד, רשאים לפרסם באתר הסופר חובב חת. פרסומות ומידע מסחרי מטעם בעל האתר או מטעם צד שלישי, בכל דרך שיראה לנכון. חל איסור מוחלט למחוק,  לשבש, להתערב, לפגוע או להתנגד לכל פרסומת או מידע מסחרי כאמור, בכל אמצעי או דרך. בעל האתר יהא רשאי ללא כל הודעה מוקדמת ובכל עת למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש.
 
מפעיל האתר אינו מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים כזה או אחר באתר המפעיל אינה מלמדת כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעיל לא תישא בכל אחריות בקשר זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל אינו אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיים באתר.

שינויים במדיניות הפרטיות

בעל האתר רשאי לשנות, לפי ראות עיניו מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות הפרטיות שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת על מנת למנוע אי נעימויות ו/או טעויות הבנה הנבועות ממידע שגוי ו/או לא עדכני.

logo tag
פותח ע"י תג