דף הבית >> תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש

זהו האתר של הסופר חובב חת (להלן "האתר"). השימוש באתר כפוף לתנאים אשר מפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש"), ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. תנאי השימוש והאמור בהם כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים לשני המינים גם יחד. במסמך זה מוגדרת מדיניות האתר בכל הנוגע לשימוש, קריאה או הפקת מידע בו מצד המשתמשים, במטרה להבטיח שימוש תקין, חוקי וסביר בשמאביו ובמידע המצוי בו. תחולת המדיניות היא על כל באי האתר המבקשים להשתמש בו (להלן "המשתמש").

זכויות יוצרים 

בהתאם לדיני זכויות היוצרים התקפים במדינת ישראל, וכמו כן ע"פ אמנות בינ"ל, כולל אלה המתפרסמים באתר זה, שייכים לסופר חובב חת. כמו כן, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצוב, תכנים המתפרסמים בו וכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו מסוג כל שהוא - הנם של הסופר חובב חת, או של צדדים שלישיים הסופר חובב חת קיבל מהם רשיון שימוש כדין ואת הסכמתם המלאה, למעט במקרה של דף מידע או אתר חיצוני המקושרים אל האתר באמצעות קישור.
זכויות יוצרים אלה חולשות, בין היתר, על כל טקסט, תמונה, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידיאו, גרפיקה, ויישומי תוכנה הנכללים באתר (להלן "החומר המוגן"), אלא אם נקבע במפורש כי הזכויות בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לשימושו האישי בלבד, לפי הכללים הקבועים בדין. "שימוש הוגן" כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, עיבוד, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להציג בפומבי לשדר, לפרסם או להפיץ מחדש, חומר מוגן, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מהנ"ל ללא הסכמה מראש ובכתב של הסופר חובב חת או מבא כוחו המורשה לכך.

חל איסור מוחלט על המשתמש לעשות שימוש במידע (נתונים, פרסומים, מובאות ממקורות אחרים, הסופר חובב חת, והחברה המפעילה את האתר, אינם אחראיים ולא יהיו אחראיים לכל נזק, ישיר או עקיף שיגרם למשתמש באתר, כתוצאה מהורדת חומרים ממנו, לרבות הדבקות מוירוסים, חומרות זדונה וכדומה. למען הסר ספק, האחריות תהא על המשתמש בכל מקרה מסוג זה.
הסופר חובב חת וכמו כן החברה המפעילה את האתר, אינם אחראים לכל האתרים המקושרים אל האתר ואינם אחראיים לתוכנם של אתרים חיצוניים או דפים המקושרים לאתר של הסופר חובב חת. השימוש בקישור הוא על אחריות המלאה של המשתמש בלבד.הסופר חובב חת והחברה המפעילה את האתר שומרים לעצמים את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש. המשתמש מחוייב לקרוא דף זה מעת לעת על מנת להתעדכן בתנאי השימוש באתר. למען הסר ספק, כל עילה, טענה, תלונה או קובלנה הנובעת מאי קראת התנאים תהיה באחריות המשתמש בלבד.

logo tag
פותח ע"י תג